เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น!!

New Step Exchange Program Co., Ltd.
อาคารวิเศษศิริ 226 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
063-5359463, 062-1462354, 062-8296326