เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น!!

New Step Exchange Program Co., Ltd.
อาคารวิเศษศิริ 226 ชั้น 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
02-279-1599, 086-337-9856, 088-758-4252