เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น!!

New Step Exchange Program Co., Ltd.
อาคาร SiamScape ชั้น 19 ห้อง 1910 เลขที่ 215 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
063-5359463, 062-1462354, 062-8296326