About Us

โครงการ Work and Travel in USA คือ

โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลาปิดภาคเรียนได้ทำงานในสาขาต่าง ๆ (ยกเว้นบางสาขา) อย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลาที่ว่างจากการทำงานอีกด้วย โครงการ Work and Travel in USA จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการทำงานจริงในวัฒนธรรมอเมริกัน และนานาชาติที่แตกต่างออกไป ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ การปรับตัวการแก้ปัญหาซึ่งนับว่าเป็น การเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของโครงการที่เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการต้องเดินทางกลับประเทศของตน เพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับระหว่างอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โครงการ Work and Travel in USA ไม่ใช่การจัดหางานหรือการจัดส่งแรงงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานภาพเป็นนิสิต/นักศึกษาและต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วทางโครงการจะดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J-1 Visa) กับทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงาน ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ รายได้พิเศษมิได้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ แต่เป็นส่วนช่วยค่าใช้จ่ายที่พักและระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีลักษณะของสถานที่ทำงานที่เปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนมักจะเป็นสถานที่ที่เปิดบริการเป็นฤดูกาล (Seasonal service job) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาเป็นจำนวนมากเพื่อมาทำงานชั่วคราวเป็นช่วงเวลา (Seasonal Job) เช่น ในสวนสนุกช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือในลานสกีช่วงฤดูหนาว ฯลฯ ซึ่งงานส่วนมากจะเป็นงานบริการ (Service Job) สถานที่ทำงานอาจจะจัดตำแหน่งงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบได้เมื่อผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่บางสถานที่ทำงานจะแจ้งตำแหน่งงานให้ทราบได้เมื่อเดินทางไปถึง และหลังจากที่เข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน (Supervisor) อีกครั้ง ทั้งนี้ตำแหน่งงาน(Position)จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสถานที่ทำงาน ซึ่งบางตำแหน่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด ซึ่งพนักงานจะต้องมีความพร้อมทางกายภาพ นักศึกษาจึงควรเลือกลักษณะงานให้เหมาะสมกับตนเอง โดยสถานที่ทำงานส่วนใหญ่และ ตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป

โครงการ Work and Travel in USA จัดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสาขาต่าง(ยกเว้นบางสาขา)เป็นระยะเวลา 2 – 4 เดือนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจากจบโครงการแล้วได้อีก 30 วัน ทั้งนี้

โครงการ Work and Travel เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย US Department of State ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 ช่วง ดังนี้ Spring : 7 มีนาคม – 7 กรกฎาคม Summer : 7 พฤษภาคม – 7 กันยายน นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA ตามช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel in USA

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมการทำงานในสังคมอเมริกันและประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
 4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านการดำเนินชีวิตในต่างแดน เช่น เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน และในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ฯลฯ
 5. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
 6. ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟังในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 18-26 ปี
 • มีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี หรือปริญญาโททุกชั้นปีในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 • มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานและมีความอดทน
 • มีสุขภาพแข็งแรง และไม่กระทบต่อการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อโครงการ