โครงการ Work and Travel จัดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) เป็นระยะเวลา 2 – 4 เดือนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ค่าตอบแทนจากการทำงานและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภาย หลังจากจบโครงการ แล้วได้อีก 30 วัน ทั้งนี้โครงการ Work and Travel เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย US Department of State ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สำหรับการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาสามารถเข้าร่วม โครงการได้ 2 ช่วง ดังนี้ Spring มี.ค. – ก.ค. และ Summer พ.ค. – ก.ย.
** โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานหรือการจัดส่งแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ ต้องมีสถานภาพ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

ลักษณะโครงการ

          โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลา ช่วงปิดภาคเรียน ทำงานในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานบริการที่นักศึกษาสามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยเวลาหรือการฝึกสอน มากนอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลา ที่ว่างจากการทำงานอีกด้วย โครงการ Work and Travel in USA จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการทำงานจริงในวัฒนธรรมอเมริกัน และนานาชาติที่แตกต่างออกไป ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ การปรับตัว การแก้ปัญหาซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจาก การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง กับ จุดประสงค์หลัก ของโครงการ ที่เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วม โครงการต้องเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่างๆที่ได้รับ ระหว่างอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
          โครงการ Work and Travel in USA ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และ ต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วทางโครงการจะ ดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J – 1 Visa) กับทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย
          โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงาน และ ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ รายได้พิเศษมิได้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ แต่เป็นส่วนช่วยค่าใช้จ่ายที่พักและระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

          1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
          2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
          3. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมการทำงาน ในสังคมอเมริกันและนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
          4. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านการดำเนินชีวิตในต่างแดน เช่น เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันและในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ฯลฯ
          5. ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิด ภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
          6. ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟังในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

     1. อายุ 18 – 26 ปี
     2. โสด สัญชาติไทย
     3. ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือโท ภาคปกติ (ทุกระดับชั้นปี)
     4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
     5. ไม่มีปัญหาสุขภาพที่กระทบต่อการทำงาน
    6. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
   7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานและมีความอดทน