Hot Promotion Facebook Contact Us

WORK & TRAVEL INFORMATION

โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USAเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลา ช่วงปิดภาคเรียน ทำงานในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานบริการที่นักศึกษาสามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยเวลาหรือการฝึกสอน มากนอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลา ที่ว่างจากการทำงานอีกด้วย โครงการ Work and Travel in USA จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการทำงานจริงในวัฒนธรรมอเมริกัน และนานาชาติที่แตกต่างออกไป ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ การปรับตัว การแก้ปัญหาซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจาก การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง กับ จุดประสงค์หลัก ของโครงการ ที่เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วม โครงการต้องเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่างๆที่ได้รับ ระหว่างอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

Jobs Location

Poster