นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

  • ค่าสมัคร - ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ Non-Refundable
  • ค่าโครงการงวดที่ 1 - ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือก่อนสัมภาษณ์งาน Non-Refundable
  • ค่าโครงการงวดที่ 2 - ชำระภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสัมภาษณ์นายจ้างผ่าน (ผลสัมภาษณ์ผ่าน)
  • ค่าโครงการงวดที่ 3 - ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันหลังสัมภาษณ์งาน และได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
    • Premium และ Super Premium ชำระพร้อมค่าโครงการงวดที่ 3 (Job Offer)
  • ค่า VISA Packae - ชำระก่อนสัมภาษณ์ VISA 1 สัปดาห์ Non-Refundable

** หากถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืน 20,000 บาท