information

ลักษณะโครงการ

โครงการแลกเปลี่ยน Work and Travel in USAเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้เวลา ช่วงปิดภาคเรียน ทำงานในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานบริการที่นักศึกษาสามารถทำได้โดยง่ายโดยไม่จำเป็น ต้องอาศัยเวลาหรือการฝึกสอน มากนอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในช่วงระยะเวลา ที่ว่างจากการทำงานอีกด้วย โครงการ Work and Travel in USA จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ดำรงชีวิตในสังคมอเมริกันด้วยตนเอง ได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของการทำงานจริงในวัฒนธรรมอเมริกัน และนานาชาติที่แตกต่างออกไป ทั้งยังได้มีโอกาสเข้าใจวิธีคิดของคนต่างชาติ การปรับตัว การแก้ปัญหาซึ่งนับว่าเป็นการเรียนรู้นอกเหนือจาก การเรียนในมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้อง กับ จุดประสงค์หลัก ของโครงการ ที่เมื่อสิ้นสุดโครงการผู้เข้าร่วม โครงการต้องเดินทางกลับประเทศของตนเพื่อนำประสบการณ์และทักษะต่างๆที่ได้รับ ระหว่างอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

โครงการ Work and Travel in USA ไม่ใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษา และ ต้องผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วทางโครงการจะ ดำเนินการขอวีซ่าประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน (J – 1 Visa) กับทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

โครงการ Work and Travel in USA เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเดินทางไปทำงาน และ ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ รายได้พิเศษมิได้เป็นเป้าหมายหลักของโครงการ แต่เป็นส่วนช่วยค่าใช้จ่ายที่พักและระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานานาชาติที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและวัฒนธรรมการทำงาน ในสังคมอเมริกันและนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านการดำเนินชีวิตในต่างแดน เช่น เรียนรู้การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น ทั้งที่อยู่ในวัฒนธรรมเดียวกันและในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ฯลฯ
 • ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิด ภาคเรียนให้เป็นประโยชน์
 • ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟังในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งในสถานที่ทำงาน และระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18-28 ปี
 3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญา ตรีทุกชั้นปีหรือปริญญาโททุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 4. มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
 5. มีความเข้าใจโครงการเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้
 6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานและมีความอดทน

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 5. สำเนาบัตรประชาชน
 6. สำเนาเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
 7. สด 8 หรือ 9 สำหรับผู้ชาย

Work and Travel

โครงการ Work and Travel จัดเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิด ภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) เป็นระยะเวลา 2 – 4 เดือนซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ ค่าตอบแทนจากการทำงานและยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภาย หลังจากจบโครงการ แล้วได้อีก 30 วัน ทั้งนี้โครงการ Work and Travel เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย US Department of State ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สำหรับการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาสามารถเข้าร่วม โครงการได้ 2 ช่วง ดังนี้ Spring มี.ค. - ก.ค. และ Summer พ.ค. - ส.ค.

*Remark: โครงการนี้ไม่ใช่การจัดหางานหรือการจัดส่งแรงงาน ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะ ต้องมีสถานภาพ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

ลักษณะสถานที่ทำงาน

ลักษณะของสถานที่ทำงานที่เปิดรับนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการให้เข้าทำ งานในช่วงปิดภาคเรียนมักจะเป็นสถานที่ที่เปิด บริการเป็นฤดูกาล(Seasonal service job) หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาเป็นจำนวนมากเพื่อมาทำงานชั่วคราว เป็นช่วงเวลา (Seasonal Job) เช่น ในสวนสนุกช่วงฤดูใบไม้ผลิ หรือในลานสกีช่วงฤดูหนาว ฯลฯ

งานส่วนมากจะเป็นงานบริการ (Service Job) หรืองานที่มีลักษณะลำลอง (Casual Job)

บางสถานที่ทำงานอาจจะจัดตำแหน่งงานและแจ้งให้นักศึกษาทราบได้เมื่อผ่าน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ แต่บางสถานที่ทำงานจะแจ้งตำแหน่งงานให้ทราบได้เมื่อเดินทางไปถึง และหลังจากที่เข้าสัมภาษณ์กับหัวหน้างาน (Supervisor) อีกครั้ง

ตำแหน่งงาน(Position)จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของสถาน ที่ทำงาน ซึ่งบางตำแหน่งอาจเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาด ซึ่งพนักงานจะต้องมีความพร้อมทางกายภาพ นักศึกษาจึงควรเลือกลักษณะงานให้เหมาะสมกับตนเอง

สถานที่ทำงานส่วนใหญ่และ ตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ได้แก่

ประเภทสถานที่ทำงาน ตัวอย่างสถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน
 • สวนสนุก
 • Busch Gardens, Virginia / Florida
 • Sea World, Florida
 • Food Service
 • Game Operator
 • Ride Operato
 • Merchandises
 • Ground
 • พนักงานทำความสะอาด
 • Parking Lot and Traffic
 • Cashier
 • งานในร้านอาหาร
 • ร้านค้า
 • McDonald (New Hampshire, Vermont, Pennsylvania, Michigan, etc.)
 • Second Street, Virginia
 • Big Pecker Bars & Grill Restaurant, Marryland
 • 7 – Eleven (Virginia, North Carolina, etc.)
 • Restaurants Crew
 • Waiter – waitress
 • Buzzer
 • Kitchen helper
 • Food Service
 • Merchandises
 • Utilities
 • Cashier
 • วนอุทยาน
 • สถานที่พักผ่อน
 • โรงแรม
 • Appalachian Mountain Club, New Hampshire
 • Best Western Hotel Albany, New York
 • Big Sur National Park, California
 • Grand Canyon National Park, Arizona
 • Kingsmill Resort, Virginia
 • Hilton’s Grand Vocation, Florida
 • PeaBody Hotel, Florida
 • Marriott Group, South Carolina
 • Peppermill Casino & Resort, Nevada
 • Food Service
 • Housekeeper
 • Ground
 • Merchandises
 • Maintenances
 • Cashier
*Remark: ข้อมูลสถานที่ทำงานถูกรวบรวมมาจากการจัด โครงการในปีที่ผ่าน ๆ มา สถานที่ทำงาน และรูปแบบงานจะแตกต่างกันในแต่ละปี กรุณาสอบถามรายชื่อสถานที่ทำงานในปีปัจจุบัน จากเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นที่ 1 สมัครออนไลน์

 1. กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel USA กับทาง New Step
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
 3. สำเนาบัตรประจำตัว

ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการสอบ (English Test)

 1. นักศึกษาเตรียมตัวรอสอบสัมภาษณ์ทาง โทรศัพท์ ( นักศึกษาสามารถเลือกวันสัมภาษณ์ได้ ) กับทาง New Step

ขั้นที่ 3 สมัครเข้าร่วมโครงการ (รอบที่1)

 1. ชำระค่ามัดจำและจองงาน จำนวน 5,000 บาท (Non-refundable) ยื่นเอกสารให้กับองค์กรต่างประเทศพิจารณาเพื่อยื่นขอเอกสาร DS – 2019

ขั้นที่ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA (รอบที่2)

 1. นักศึกษาเตรียมตัวสัมภาษณ์กับนายจ้าง ชาวอเมริกัน
 2. นักศึกษาเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอ DS – 2019
 3. ชำระ ค่าโครงการ
 4. นักศึกษายื่นเอกสารเพื่อใช้ในการขอวีซ่า
 5. นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์วีซ่า
 6. นักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศ ( Orientation ) เพื่อเตรียมตัวก่อนการเดินทาง และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและกฎระเบียบโครงการ
 7. รับวีซ่าและตั๋วเครื่องบิน
 8. ออกเดินทางสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาตาม โครงการ Work & Travel in USA