เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ

เอกสารการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง(สี) 2 ฉบับ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา(สี) 1 ฉบับ
 3. ใบรับรองนักศึกษาภาษาอังกฤษตัวจริง 1 ฉบับ
 4. รูปถ่ายวีซ่าอเมริกาขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 7. สำเนาเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี) 1 ฉบับ
 8. สำเนา สด 8 หรือ 9 สำหรับผู้ชาย 1 ฉบับ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 • โทรศัพท์: 02-615-0868
 • มือถือ (1): 086-337-9856
 • มือถือ (2): 088-758-4252
 • อีเมล: newstepworktravel@gmail.com
 • Line : @newstepworktravel
 • Facebook: www.facebook.com/newstepthailand