Budget

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Spring Work and Travel 2020

ค่าสมัคร 5,000 บาท Non-Refundable ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
ค่าโครงการงวดที่ 1 21,900 บาท ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนสัมภาษณ์งาน (Non-Refundable)
ค่าโครงการงวดที่ 2 20,000 บาท ชำระภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสัมภาษณ์นายจ้างผ่าน
ค่าโครงการงวดที่ 3 20,000 บาท ชำระภายใน 1 เดือน หลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน 10,000 บาท Premium Location
ค่า VISA Package 8,900 บาท ก่อนสัมภาษณ์ VISA 1 สัปดาห์
*** ค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่บังคับ -

** Pocket Money และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการประมาณ $1,000

** ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าออกเอกสารเพิ่มเติม ค่ามัดจำที่พัก ค่าเช่าที่พักล่วงหน้า ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งอัตราค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Summer Work and Travel 2020

ค่าสมัคร 5,000 บาท Non-Refundable ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
ค่าโครงการงวดที่ 1 25,900 บาท ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนสัมภาษณ์งาน (Non-Refundable)
ค่าโครงการงวดที่ 2 20,000 บาท ชำระภายใน 1 สัปดาห์หลังจากสัมภาษณ์นายจ้างผ่าน
ค่าโครงการงวดที่ 3 20,000 บาท ชำระภายใน 1 เดือน หลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการเลือกงาน 4,000 และ 8,000 บาท Premium Location และ Super Premium Location
ค่า VISA Package 8,900 บาท ก่อนสัมภาษณ์ VISA 1 สัปดาห์
*** ค่าตั๋วเครื่องบิน ไม่บังคับ -

** Pocket Money และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างเข้าร่วมโครงการประมาณ $1,000

** ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าออกเอกสารเพิ่มเติม ค่ามัดจำที่พัก ค่าเช่าที่พักล่วงหน้า ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งอัตราค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป